දේශපාලනය නිසා මිනිස්සු කොච්චර පහත් තත්වයට වැටෙනවද කියන එකට හොඳ උදාහරණයක්. තමන් නියෝජනය කරන්නේ රටක් කියලා නොතේරෙන්න විදියක් නෑනේ.

http://www.youtube.com/watch?v=1swkuXRVGfQ

Advertisements